www.mapadotacji.gov.pl

Niniejszym informujemy, że nasza firma, Budizol Sp. z o. o. S. K. A. realizuje projekt w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014 - 2020, pod nazwą:

„Innowacyjne prefabrykowane elementy kubaturowe i konstrukcyjne do zastosowania w budynkach, w tym w budynkach blisko zeroenergetycznych”

Celem projektu jest:

wzmocnienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa Budizol Sp. z o.o. S.K.A poprzez dopełnienie oferty technologicznej Spółki w zakresie budownictwa, w tym mieszkaniowego, o innowacyjne prefabrykowane elementy kubaturowe, konstrukcyjne oraz przegrody warstwowe wspierające tworzenie obiektów, w szczególności mieszkaniowych, blisko zero-energetycznych (NZEB – nearly zero energy building), spełniających najwyższe wymagania dotyczące zdrowia i komfortu użytkowników..

Skrócony opis projektu:

Celem Projektu jest wzmocnienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa Budizol Sp. z o.o. S.K.A poprzez dopełnienie oferty technologicznej Spółki w zakresie budownictwa, w tym mieszkaniowego, o innowacyjne prefabrykowane elementy kubaturowe, konstrukcyjne oraz przegrody warstwowe wspierające tworzenie obiektów, w szczególności mieszkaniowych, blisko zero-energetycznych (NZEB – nearly zero energy building), spełniających najwyższe wymagania dotyczące zdrowia i komfortu użytkowników.

Projekt obejmuje przeprowadzenie badań przemysłowych (Etapy 1-2), prac rozwojowych (Etap 3) i prac przedwdrożeniowych (Etap 4), ukierunkowanych na opracowanie i wdrożenie na rynek innowacji produktowej w skali międzynarodowej – trzech nowych grup produktów, dedykowanych branży budowlanej, w szczególności mieszkaniowej:

  • Prefabrykowane elementy kubaturowe (stosowane do budowanych pomieszczeń np. łazienka, kuchnia),
  • Prefabrykowane przegrody warstwowe (ściany) wewnętrzne i zewnętrzne,
  • Prefabrykowane liniowe elementy konstrukcyjne (belki, słupy)

Rezultat Projektu stanowi kompleksową odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby odbiorców docelowych (deweloperów, inwestorów prywatnych i instytucjonalnych, mieszkańców) i trendy rynkowe:

  • Dostosowanie istniejących budynków oraz nowo wnoszonych do strategii krajowych określających poziom efektywności energetycznej budynków.
  • Postawy prośrodowiskowe społeczeństwa;
  • Dążenie do utrzymania komfortu użytkowników.

Wartość projektu: 10.921.974,76 zł

Wartość dofinansowania: 4.875.932,23 zł

Okres realizacji: 2019-2022

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.