ZAMKNIJ
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

 

Tytuł projektu:

Umowa nr - POIR.03.02.02-00-0370/16 „Wdrożenie metody integracji ogrzewania płaszczyznowego i związków zmiennofazowych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków” dofinansowanego w ramach:

KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA 3.2.2. „KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE „PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014 – 2020”

Cele Projektu:

 Głównym celem Projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności spółki Budizol za pomocą wdrożenia unikatowej metody implementacji związków zmiennofazowych (PCM) w przegrodach budowlanych wyposażonych w ogrzewanie płaszczyznowe opracowanej w wyniku prowadzonych przez Spółkę prac B+R i wprowadzenie na rynek znacząco ulepszonejprzegrody wyprodukowanej w oparciu o tę technologię.
Osiągnięcie celu głównego będzie wymagało realizacji celów szczegółowych takich jak: rozbudowa zaplecza produkcyjnego pod kątem wdrożenia nowej technologii (w tym rozbudowa hali produkcyjnej i zakup środków trwałych) i stworzenie wykwalifikowanego zespołu.
Dodatkowym celem, który zostanie osiągnięty w efekcie realizacji Projektu, będzie poprawa stanu środowiska naturalnego i pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

Planowane efekty:

Efektem wdrożenia ww. technologii będzie wprowadzenie do oferty Spółki prefabrykowanych przegród budowlanych wyposażonych w instalacje grzewcze i PCM, tj. produktu znacząco ulepszonego w stosunku do rozwiązań wytwarzanych obecnie na rynku.
Dzięki realizacji Projektu, Spółka osiągnie również szereg dodatkowych korzyści wpływających pozytywnie na jej konkurencyjność i możliwości dalszego rozwoju, w tym:

•rozbudowa zaplecza produkcyjnego – dzięki realizacji Projektu Spółka będzie dysponowała większymi mocami produkcyjnymi,

• nowoczesnym, wyspecjalizowanym zakładem wyposażonym w wysokiej klasy urządzenia,

•poszerzenie oferty Spółki, co wpłynie na realizację większej ilości zamówień na rynku krajowym i zagranicznym,

•rozwój polityki innowacyjnego zarządzania poprzez zorientowanie na wdrażanie innowacji rynkowych i technologicznych,

•wykształcenie w firmie dynamizmu innowacyjnego w postaci poszukiwania innowacyjnych rozwiązań,

•potwierdzenie wizerunku Spółki jako firmy innowacyjnej, oferującej zaawansowane technologie i unikalne produkty,

 Dodatkowo, rezultatem Projektu będzie zacieśnienie współpracy między Spółką a jednostką badawczo-naukową i naukowcami, która w przyszłości może skutkować dalszymi innowacjami związanymi z branżą budowlaną. Współpraca pomiędzy podmiotami tego typu ma pozytywny wpływ na rozwój nowych technologii dla branży poprzez synergię działań przedsiębiorstwa i jednostki badawczo-naukowej.
Projekt przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej budownictwa mieszkaniowego, zwłaszcza redukcji emisji dwutlenku węgla i do wzrostu efektywności energetycznej w skali kraju, umożliwiając realizację założeń Strategii Europa 2020, dążącej do ograniczenia zużycia energii, która stanowi kontynuację europejskiej polityki z lat 2000-2010 i wypełnienie zobowiązań wynikających z Dyrektywy 2010/31/UE.

Wartość projektu:
14.391.400,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
6.000.000,0 0 zł
© 2015 Budizol Sp. z o.o. S.K.A.